Teraz jest 24 lip 2024, o 17:04

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


motogalicja - Warunki użytkowania

Niniejsze forum jest własnością GSM, jest jego organem i przez nie jest prowadzone.

§1. Rejestracja i każdorazowe logowanie się Użytkownika na Forum jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Do prawidłowej pracy forum, jego mechanizm wykorzystuje pliki "cooki", które zawierają takie informacje jak przeczytane tematy, poczta prywatna.

§2. Na Forum zarejestrować może się każda pełnoletnia osoba fizyczna. Rejestracja jest wymagana do zabierania na nim głosu. Jedna osoba może założyć tylko jedno konto. Korzystanie z konta innego Użytkownika karane będzie sankcją dyscyplinarną. Rejestrując konto, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych, tam gdzie są one bezwzględnie wymagane(aktywny adres mailowy, prawdziwe imię, posiadany motocykl, lub jego brak.). Jeśli zostaną podane dane opcjonalne, muszą być one prawdziwe i zgodne z Regulaminem, pod sankcją edycji danych i ostrzeżenia. Każde konto jest aktywowane ręcznie, więc rejestracja nie oznacza automatycznego dostępu do Forum, a sama aktywacja odbywa się po odpowiedzi na wysłaną wiadomość sprawdzającą, na podany przy rejestracji adres mailowy. Brak odpowiedzi w ciągu 14 dni od wysłania wiadomości sprawdzającej powoduje anulowanie procesu rejestracji, zwolnienie loginu oraz adresu mailowego. Konta z zerowym licznikiem postów będą kasowane po 180 dniach bez uprzedzenia. Konta bez logowań, przez okres 320 dni będą zwalniane po uprzedzeniu.

§3. W ramach niniejszego Forum funkcjonuje system dyscyplinarny: ostrzeżenie, zawieszenie konta na 14 dni, ban (usuniecie konta powiązane z blokada ponownego użycia loginu i adresu mailowego). Administracja forum – w postaci Administratorów i Moderatorów – zastrzega sobie prawo do zastosowania sankcji dyscyplinarnych wobec Użytkownika za złamanie Regulaminu. Zebranie czterech aktywnych ostrzeżeń powoduje automatycznie ban. Ostrzeżenie udzielone Użytkownikowi ma ważność 90 dni, i po tym czasie samo znika.

§4. Pierwszy post nowo zarejestrowanego/aktywowanego Użytkownika musi zostać napisany w odpowiednim dziale służącym do powitań czyli PRZYWITALNI (odstępstwo od tej reguły grozi ostrzeżeniem).

§5. Wszelkie treści umieszczone na Forum pozostają własnością użytkownika, za które Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zamieszczając na Forum treści, Użytkownik wyraża zgodę na wieczystą ich publikację przez Forum. Treści zamieszczone przez Użytkownika na Forum pozostają na nim, nawet w przypadku usunięcia konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo do pełnej edycji treści przez okres 60 minut od jej napisania, za wyjątkiem danych zawartych w profilu, do edycji których ma prawo nieograniczone. Zmiana niektórych danych zawartych w profilu może wiązać się z koniecznością ponownej aktywacji konta Użytkownika.

§6. Umieszczając na Forum treści i materiały, Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że posiada do nich prawa autorskie lub zgodę posiadacza tych praw. To samo tyczy cytowania treści Forum na zewnątrz. W razie, gdy zajdzie podejrzenie o złamanie praw autorskich, Administracja będzie takowe treści/materiały usuwać bez uprzedzenia, z odpowiednim komentarzem w poście.

§7. Administracja ma prawo do edycji treści zamieszczonych przez Użytkownika, jeśli uzna to za wymagane. Tyczy się to w szczególności treści niezgodnych z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego, treści komercyjnych, treści zakłócających działanie Forum lub nakłaniających do zachowania niezgodnego do powyższego.

§8. Wszelkie spory związane z użytkowaniem Forum powstałe pomiędzy Użytkownikami rozstrzygane będą przez Administrację.
Administracja w swoich ocenach będzie się kierować zasadą bezstronności, obiektywności, niezaangażowania emocjonalnego i tajności. Jakakolwiek próba podważania decyzji Administracji na forum jak również wywierania jakichkolwiek nacisków na Administrację w zakresie jej rozstrzygnięć spowoduje sankcje.

§9. Od decyzji Administracji Użytkownikowi przysługuje odwołanie. Odwołanie takie obliguje Administrację do dyskusji w dziale administracyjnym, w części wydzielonej. Decyzje tam podjęte są wiążące, ostateczne i niepodważalne.

§10. Użytkownik ma bezwzględny obowiązek stosowania się do decyzji Administracji.

§11. PM czyli "Prywatne Wiadomości" to mechanizm Forum służący do porozumiewania się pomiędzy użytkownikami, objęty bezwzględną tajemnicą korespondencji.

§12. Wszelkie dane Użytkowników objęte są ochroną danych osobowych w zakresie przewidzianym właściwymi przepisami prawa. Tyczy to zarówno danych podawanych podczas procesu rejestracji i edycji profilu użytkownika, takich jak adresy mailowe, oraz innych danych gromadzonych w bazie danych na potrzeby działania Forum, takie jak adresy IP i logi aktywności. Administracja zachowa należytą staranność w zabezpieczeniu dostępu do tych danych. Administracja udostępni wszelkie dane Użytkownika na żądanie właściwych organów państwowych. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań osób i podmiotów trzecich.

§13. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu informując o tym Użytkowników.

§14. W ramach poszczególnych działów Forum mogą funkcjonować odrębne zasady, zawarte w tworzonych przez Administrację Regulaminach Działów, które są podrzędne wobec Regulaminu Forum i mają zastosowanie jedynie w przestrzeni danego działu.

§15. Regulamin niniejszy wchodzi w życie od momentu opublikowania.

§16. W razie konfliktu niniejszego regulaminu z normami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te drugie. Właściwe przepisy prawa stosuje się odpowiednio.

§17. Ustalenia końcowe - poprzez, zapisy rozumie się:

a) Forum – wydzielona, dostępna w trybie artykułu 2 powyższego Regulaminu część strony internetowej motogalicja.org, podlegająca Regulaminowi.
b) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Forum posiadająca na nim własne konto
c) Administracja – Użytkownicy pełniący funkcję Administratorów lub Moderatorów Forum, mający szczególne uprawnienia
d) Tajemnica korespondencji – bezwzględny zakaz udostępniania całości lub fragmentów wiadomości prywatnych.
e) Sankcja – określone w Regulaminie działanie Administracji wobec Użytkownika, mające wymóc na Użytkowniku określone zachowanie lub działanie zgodnie z Regulaminem
f) Treść – wszelkie przejawy Użytkownika na Forum
g) Dział Forum – wydzielona tematycznie przestrzeń Forum
h) Post – treść zamieszczona przez Użytkownika w dowolnym dziale Forum
i) Ban – dyscyplinarne usunięcie konta Użytkownika powiązane z blokadą ponownego użycia loginu i adresu mailowego
j) Dział administracyjny – dział Forum widoczny tylko dla określonej grupy użytkowników
Ekipa GSM. http://www.motogalicja.orgZredagowane przez rasta, Astinus, Hans, soprano dnia 27 kwietnia 2010


cron
Oficjalne forum Galicyjskiego Stowarzyszenia Motocyklowego www.Motogalicja.org
autorstwa Jacka Wiącka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL